O nás Reference Obchodní podmínky Technické info Pro školy a firmy Spolupráce Volné pozice Newsletter Odkazy
 
 
Telefon Tel.: 737 233 720
Skype Skype: av.prezentace
Email e-mail: info@av-prezentace.cz
 
 
 Kategorie
 
 
 

AV-prezentace / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD  www.av-prezentace.cz

Tento řád v souladu se z.č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) blíže upravuje uzavírání kupních smluv na koupi zboží nabízeného na stránkách WWW.AV-PREZENTACE.CZ, podmínky dodání zboží, možnost odstoupení od smlouvy, záruční odpovědnost prodávajícího a způsob uplatnění práv ze záruky.

 

I. Informační a registrační část

Provozovatel a prodávající: obchodní společnost Systematic Care service, s.r.o.

Kupující: kupujícím se může stát každý návštěvník této stránky, který se řádně zaregistruje a provede při splnění všech podmínek tohoto řádu závaznou objednávku nabízeného zboží.

Registrace: Pokud máte zájem o koupi nabízeného zboží je nutné provést registraci kupujícího. Účelem registrace je získání údajů nezbytných pro řádné uzavření kupní smlouvy, identifikaci kupujícího spotřebitele, zejména pro požadované dodání zboží a vyhotovení účetních dokladů. Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze v souladu s uvedeným účelem a nebudou žádným způsobem zpřístupněny třetí osobě.

Pro shromažďování Vašich údajů a pro nakládání s nimi jsou přijata opatření, aby nemohlo dojít k nahodilému nebo neoprávněnému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo jinému neoprávněnému zpracování. Pracovníci provozovatele, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Pro registraci kupujícího, který je fyzickou osobou je nezbytné uvést pravdivě a úplně následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu, doporučujeme zadat rovněž telefonní číslo (nejlépe mobil). Pro registraci kupujícího, který je právnickou osobou je nezbytné uvést pravdivě a úplně následující údaje. jméno a příjmení kontaktní osoby, obchodní firmu, identifikační číslo (IČO), e-mailovou adresu kontaktní osoby, adresu sídla, doporučujeme zadat rovněž telefonní číslo (nejlépe mobil).

 

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží

Závazná objednávka

Řádným vyplněním formuláře závazné objednávky a jeho odesláním kupující spotřebitel přijímá návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v nabídce a zavazuje se odebrat objednané zboží, které mu bude dodáno podle sjednaných podmínek a zaplatit za něj kupní cenu. Kupní smlouva je uzavřena až doručením řádně vyplněného formuláře potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v registraci. Důvodem nepotvrzení - odmítnutí objednávky může být pouze vyprodání zásob zboží. Prodávající si vyhrazuje právo učinit ve výjimečných případech změnu ceny objednaného zboží. V takovém případě bude zaslána kupujícímu nová nabídka s upozorněním na změnu ceny a kupní smlouva bude uzavřena doručením kupujícím vyplněného nového potvrzení o přijetí nabídky se změněnou cenou prodávajícímu.

Součástí závazné objednávky je určení způsobu dodání zboží a způsobu úhrady kupní ceny (standardně je nastavena dodávka přepravní službou a dobírka jako platba za zboží). Platba za zboží Standardně je zboží placeno v hotovosti při dodání zboží (dobírku inkasuje přepravní služba). Výjimku tvoří školy, státní instituce a instituce místní správy, které při dodání zboží obdrží fakturu se splatností 7 dní. Zboží na fakturu mohou obdržet rovněž společnosti s podepsanou dealerskou smlouvou a výjimečně i další společnosti po individuální konzultaci (volejte +420 281 865 032).

Kupní cena u objednávky nižší než 3.000 Kč bez DPH či u zboží, které není skladem v ČR, bude navýšena o manipulační poplatek, který bude kalkulován individuálně dle kategorie zboží, požadovaného termínu dodání nebo rozměrů a váhy zboží.

 

Dodání zboží

Zboží objednané závaznou objednávkou a zaplacené dohodnutým způsobem bude kupujícímu dodáno domluveným způsobem nejpozději do 5 pracovních dnů (platí pro zboží, které bylo v době objednávky skladem). Zboží je standardně dodáváné přepravní službou. Individuálně je možno dohodnout vyzvednutí zboží v pracovní dny od 9:30 do 17:00 na adrese Control One, s.r.o., Poděbradská 61a/261, Praha 9 (volejte +420 281 865 032). Dodané zboží je kupující povinen převzít. Převzetím zboží se kupující stává jeho vlastníkem. Ode dne převzetí zboží počíná běžet záruční doba. Před uvedením zboží do provozu je kupující povinen seznámit se s návodem a tento dodržovat.

 

III. Možnost odstoupení

Odstoupení od smlouvy

Kupující (fyzická osoba, která nevyužívá zboží ke komerčním účelům) má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez nároku na vrácení nákladů na dopravu. Právnické osoby, které využívají zboží pro vlastní potřebu nebo jej zakoupily za účelem dalšího prodeje mohou zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží se storno poplatkem 30 % z ceny zboží. Doručením písemného odstoupení na adresu sídla prodávajícího v zákonné lhůtě pro odstoupení se smlouva ruší s účinky od samého počátku a smluvní strany si jsou povinny vrátit si vše co podle smlouvy dostaly (v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem/právnickou osobou je vrácená částka snížena o 30 % srážku viz výše). Kupující je povinen neprodleně po odeslání písemného odstoupení, nejpozději však do tří dnů vrátit na své náklady odebrané zboží prodávajícímu na adresu Control One s.r.o., Poděbradská 61a/261 (tel.: 281 865 032) v pracovní dny od 9:30 do 17:00. Zboží musí být vráceno v originálním obalu bez jakéhokoliv poškození a kompletní včetně příslušenství. V případě vrácení lampy bez udání důvodu, lampa nesmí být použita. Zaplacená kupní cena bude kupujícímu vrácena nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet uvedený v registraci nebo na adresu uvedenou v registraci.

 

IV. Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je v okamžiku převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. To znamená, že prodávající ručí za to, že zboží má jakost a užitné vlastnosti uvedené v nabídce. Pokud zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

! Upozornění : projekční lampy projektorů mají limitovanou provozní životnost udávanou výrobcem. Např. u lamp Hitachi výrobce udává maximálně 2000 hodin nebo 6 měsíců provozu, podle toho co nastane dříve. Vady projekčních lamp vzniklé z důvodu uplynutí jejich životnosti jsou vadami vzniklými z důvodu opotřebení zboží obvyklým používáním a nejedná se tak o vady záruční a nevztahuje se na ně odpovědnost prodávajícího.

Záruka

Prodávající dále odpovídá za vady zboží, které se projeví po převzetí zboží v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Kratší životnost zboží nebo jeho součásti není možné považovat za vadu zboží a nevztahuje se na ní záruční odpovědnost. Na případnou kratší životnost bude kupující výslovně upozorněn v písemné informaci a tato bude zdůrazněna v záručním listě. Prodávající tímto upozorňuje na individuální životnost výbojek projektorů. Záruka je kupujícímu poskytována písemně ve formě záručního listu, který mu bude předán spolu se zbožím při jeho převzetí. Vyskytne- li se v záruční době odstranitelná vada zboží a kupující uplatní svůj nárok písemnou reklamací zaslanou prodávajícímu, je prodávající vadu povinen odstranit bez zbytečného odkladu. Kupující může požadovat výměnu zboží nebo jeho vadné součásti pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží jako bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva má kupující, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc užívat řádně. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu nebude považována za vadu zboží a nevztahuje se na ní odpovědnost prodávajícího. Prodávající upozorňuje na nezbytnost přesného dodržování návodu při jakémkoliv užívání zboží. Doba od doručení písemné reklamace vady zboží do doby kdy byl kupující povinen převzít zboží po opravě se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady, o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti na kterou byla poskytnuta záruka, začne běžet záruční doba od převzetí nového zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží na které se vztahuje záruka musí být kupujícím uplatněna v záruční době. Nebyla-li tato práva uplatněna v záruční době, zanikají jejím uplynutím. Záruka se nevztahuje na jakékoliv vady zboží způsobené zaviněním kupujícího. Podmínkou pro úspěšné uplatnění práv z odpovědnosti za vady je nedotčené umístění ochranných pečetí osvědčujících, že nedošlo k neodbornému zásahu na zboží.

 

V. Pozáruční servis

Prodávající nabízí možnost zajištění pozáručního servisu prodávaného zboží u autorizovaných dovozců. Podmínky poskytování pozáručního servisu je možné zjistit na tel.: 281 865 032 Záruční podmínky upravující rozsah, podmínky a dobu platnosti záruky poskytované prodávající Speedylamps.cz spol. s r.o. na projekční lampy (výbojky). Na prodané výrobky - projekční lampy (výbojky) poskytuje prodávající záruku na jakost v rozsahu a za podmínek uvedených dále v bodech 1 - 12, pokud jde o výrobky-projekční lampy (výbojky) zakoupené kupujícím v souvislosti s podnikatelskou činností kupujícího. Jde-li o výrobky zakoupené kupujícím pro účely domácího užití, případně jiného užití nesouvisejícího s podnikáním kupujícího, odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a podmínkami uvedenými v bodech 10 - 12 těchto záručních podmínek.

 1. Jestliže se během záruční doby projeví na výrobku-projekční lampě (výbojce) závada způsobená materiálovou nebo konstrukční vadou, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část) bezplatně vyměněn.
 2. Záruka se vztahuje na výrobky - projekční lampy (výbojky) zakoupené u autorizovaného dealera firmy Control One, s.r.o., nebo přímo u firmy Control One, s.r.o. a užívané pro běžné účely v souladu s návodem k použití a technickými normami. Běžnými účely se rozumí použití v normálním kancelářském a prezentačním provozu, za běžné použití nelze považovat nepřetržitý provoz, těžké, prašné, zakouřené provozy, provoz v agresivním prostředí apod..
 3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo opravou, dále poškození vzniklá při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
 4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část výrobku za část, která není dodána autorizovaným servisem firmy Control One, s.r.o., nebo bude-li výrobek demontován či opraven osobou nebo organizací, která není autorizována, pozbývá kupující práva ze záruky opravy. Tato práva pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (záruční pečeti apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
 5. K uplatnění záruky je zásadně oprávněn kupující, popř. ten, který je oprávněn jej zastupovat. Tyto vady však již nemůže uplatnit další nabyvatel, na kterého kupující převedl koupenou věc.
 6. Výrobek - projekční lampa (výbojka) , společně se záruční knížkou, musí být neprodleně po zjištění vady předán v originálním balení autorizovanému prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo přímo firmě Speedylamps.cz spol. s r.o.
 7. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží je výměna lampy (výbojky) nebo jeho části či dílů. Prodávající, případně autorizovaný servis, je oprávněn dle vlastního úsudku rozhodnout o výměně výrobku nebo jeho části či dílů.
 8. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání projekčních lamp (výbojek), které byly vyměněny.
 9. Pokud je požadováno odstranění závady v rámci záruky na místě u kupujícího, hradí kupující dopravní náklady a čas technika strávený na cestě. V ostatních případech dopraví kupující reklamované zboží do servisního místa na vlastní náklady a riziko.
 10. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím a trvá v délce stanovené platnou úpravou občanského zákoníku (zpravidla 24 měsíců), není-li výrobek kupován v souvislosti s podnikáním kupujícího. Jedná li se o nákup lampy, platí následující záruční podmínky: Záruční doba počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím a trvá v délce stanovené platnou úpravou občanského zákoníku, není-li výrobek kupován v souvislosti s podnikáním kupujícího. U obchodních závazkových vztahů, pro které zákonná záruka dle občanského zákoníku neplatí, je stanovena smluvní záruka v délce rovnající se provozní životnosti projekční lampy (výbojky) . Garantovanou délku provozní životnosti konkrétní lampy (výbojky) uvádí výrobce. Garantovaná délka provozní životnosti se neshoduje s životností uvedenou v nabídce. Výše uvedené záruční doby se na projekční lampy (výbojky) vztahují pouze v případě, že bude prokázán nesoulad s kupní smlouvou pokud jde o jakost a užitné vlastnosti. Vady lampy (výbojky) vzniklé z důvodu opotřebení jejím užíváním (např. překročením garantované životnosti lamp (výbojek), nepodléhá záruce. Záruka na lampy činí 90 dnů, pokud není v záruční knížce pro konkrétní lampu (výbojku) uvedeno jinak. Vady projekčních lamp (výbojek) vzniklé z důvodu užívání lamp nad dobu jejich garantované životnosti jsou vadami z důvodu opotřebení běžným užíváním lamp, nejedná se o vady záruční a nevztahuje se na ně záruční odpovědnost prodávajícího.
 11. V případě výměny zboží, běží ode dne převzetí nové lampy kupujícím nová záruční doba.
 12. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího podle zvláštních předpisů.

VI. Ochrana osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Systematic-Care-Service, s.r.o.
Štěrboholská 1395/30, Hostivař
102 00 Praha 10
(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: info@av-prezentace.cz, telefon: 737 233 720

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”) (proti oprávněnému zájmu můžete vznést námitku),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”) (souhlas můžete kdykoliv odvolat).

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a analytických nástrojů.

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Nejžádanější produkty:

Interaktivní tabule | Projekční plátna | Projektory | Visualizéry | Copyboards | Velkoplošné obrazovky | Audio | Konference

 

Nahoru

 
 
 
 
Partneři
lamp.cz  |  lamp.sk  |  Interaktivní tabule  |  Projekční plátna  |  Nejlevnější promítací plátno  |  Elektrická promítací plátna  |  Projektory pro interaktivní tabule  |  Interaktivní projektor  |  Multimediální nábytek  |  Tabule pro školy  |  Vizualizery  |  Copyboards  |  Video konference  |  Audio  |  Zapůjčení AV techniky  |  Digital Signage  |  Velkoplošné obrazovky  |  Obrazovky a displeje  |